ข่าว/กิจกรรม

สัมมนาอุตสาหกรรมการบิน 2563

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาอุตสาหกรรมการบิน 2563
ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ในรายวิชาสัมมนาอุตสาหกรรมการบิน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาธุรกิจการบิน

UploadImage

 

โดยได้รัับเกียรติจากสายการบินและพันธมิตรหน่วยงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมการบินที่เห็นความสำคัญและคุณค่าในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบินอย่างมีความพร้อม ในยุคของการเปลี่ยนแปลง New Normal and Next Generation 
 

หัวข้อ PREPARATION FOR EMPLOYMENT IN AVIATION INDUSTRY
“การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน”

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 1. คุณวสิงห์ กิตติกุล อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. คุณฟ้าใส เอกพันธ์ อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบิน Emirates
 

หัวข้อ “ภาวะวิกฤต COVID-19 กับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน”
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 1. คุณธุวานนท์ ปรีดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 2. คุณสิรินาฏ สมฤทธิ์ พนักงานกองพัฒนามาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
 

หัวข้อ “COVID-19 Pandemic and Its Impact on Aviation Industry”
“สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและอุตสาหกรรมการบิน”

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. คุณธุวานนท์ ปรีดา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
2. คุณสิรินาฏ สมฤทธิ์ พนักงานกองพัฒนามาตรฐาน ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)
 

หัวข้อ "MICE Business and Airline Industry”
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. คุณทิพย์ โกสิยะสถิต ตำแหน่ง Vice President-Sales and Ancillary Revenue, บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
2. คุณพงศ์พันธ์ ศักดิ์นุรักษ์ ตำแหน่ง Founder & Account Director, Prink Creation Co.Ltd.


วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09:00 - 16:00 น
ณ ห้องกระจก ชั้น G อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage


UploadImage
view: 415 shares: