ข่าว/กิจกรรม

เรียนรู้นอกห้องเรียน : ศึกษาดูงาน ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พานักศึกษาในสาขาวิชาฯ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย ออกเรียนรู้นอกห้องเรียน ศึกษาดูงาน ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม  2563 นักศึกษาได้ลองฝึกการทำลูกประคบจากสมุนไพรต่างๆ ได้ประสบการณ์ตรงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีทีเดียว
UploadImage

Cr. เพจ SPU สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

view: 109 shares: