ข่าว/กิจกรรม

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี62 ในระดับดี

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 16  ตุลาคม 2563 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 10 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ดังนี้
1. ผศ.ดร.วราภรณ์   ไทยมา    ประธาน
2. ผศ.ดร.ไพบูลย์     สุขวิจิตร บาร์  กรรมการ
3. อาจารย์สิริรัตน์    มัชฌิมาดิลก    กรรมการและเลขานุการ

UploadImage

โดยอาจารย์กิติกุล ปุณศรี รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ได้กล่าวต้อนรับทีมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ และทีมคณะกรรมการ ทำการตรวจประเมินผ่านเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ทีมบริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาตามลำดับ
UploadImage

ผลการตรวจประเมิน >>>
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยผลคะแนนในระดับดี


UploadImage

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ขอขอบพระคุณ
ทีมบริหาร
ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในการประกันคุณภาพ นำสู่แนวปฎิบัติที่ดี และเป็นที่มาของผลงานที่เป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
ทีมงาน QA เข้มแข็ง
ที่ทุ่มเทเขียนผลการดำเนินงาน สะท้อนให้เห็นถึงพันธกิจของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ
ทีมสนับสนุนด้วยหัวใจ
ที่อำนวยความสะดวกเรื่องข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบ ตลอดจนดูแลเรื่องอาหารการกิน ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่เริ่มงาน จนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจประเมินฯ
ทีมผู้ให้สัมภาษณ์ 
อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษาปัจจุบัน ที่ให้ข้อมูลยืนยันสภาพ&คุณภาพจริง

ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
ที่มีเมตตา และเข้าใจพันธกิจ&บริบทในการทำงานของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
พร้อมกรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

UploadImage
view: 98 shares: