ข่าว/กิจกรรม

​วิทยาลัยการท่องเที่่ยวฯ ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 3 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มศป. บางเขน


โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และ อ.กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
ให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการฯ รายละเอียดเป็นดังนี้

 

>> สาขาวิชาธุรกิจการบิน (บางเขน)
>> สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ขอนแก่น)
>> สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์  (บางเขน)
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช         ประธาน
2. อ.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น   กรรมการ
3. อ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์   กรรมการและเลขานุการ

>> สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ (บางเขน)
>> สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ (บางเขน+ชลบุรี+ขอนแก่น)
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย
1. ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย   ประธาน
2. อ.ชนินทร ฉายรัศมี        กรรมการ 

3. อ.ชุมพล  มียิ่ง            กรรมการและเลขานุการ

โดยทุกสาขาวิชาฯ มีผลการประเมินในระดับ " ดี "  

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณทีมคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ที่กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และการดำเนินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 136 shares: