ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสมดุล กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย (Junior Guide) รุ่นที่ 7 ณ เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

#SPU #50ปีSPU
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 97 shares: