ข่าว/กิจกรรม

SPU จับมือ บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย MOU ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาและปฏิบัติงาน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ นางวศิวาณี ไชยวฒันสกุล กรรมการผู้มีอำนาจ บริษทัจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ มีดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร วิชาผา ผู้จัดการลูกเรือ บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามฯในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลิตนักศึกษาลงปฏิบัติงานในเรือโดยสาร สำหรับการลงนาม MOU ร่วมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานในเรือโดยสาร และผลิตกำลังคนให้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร(บางเขน)

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
50 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
50 ปี แห่งการก้าวไกลอย่างไม่หยุดยั้ง

#SPU #50ปีSPU
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 106 shares: