ข่าว/กิจกรรม

ปิ๊งไอเดียสุดเดิร์น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบพังงาเรือ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจในวิชาชีพ นักศุกษาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ บนเรือ Meridian Alangka

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบพังงาเรือ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ บนเรือ Meridian Alangka Cruise ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ ด้านอุตสาหกรรมบริการ

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ พิธีติดพังงาเรือและพาน้องล่องเรือ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท พร้อมมอบพังงาเรือ สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ชั้นปีที่ 2 - 3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้มุ่งมั่น ตั้งใจ อดทน เรียนรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจเรือสำราญ ณ บนเรือ Meridian Alangka Cruise ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์ ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทยนับแต่ปีการศึกษา 2557 เพื่อมุ่งเน้นให้บริการด้านการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ทางสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ จึงได้จัดพิธีมอบพังงาเรือให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
ชั้นปีที่ 2 – 3 พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมโครงการพาน้องล่องเรือ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญอย่างเต็มภาคภูมิ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญสู่ความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ

อาจารย์ ดร.นครินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ SPU ให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับและตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ SMART DYNAMIC UNIVERSITY ที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านธุรกิจเรือสำราญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


 
view: 76 shares: