ข่าว/กิจกรรม

ALB 327 การบริการบนเครื่องบิน

วันที่ 25-28 มีนาคม 2562
สาขาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ในรายวิชา ALB 327 การบริการบนเครื่องบิน
ได้เชิญวิทยากรพิเศษจากทางสถาบันเวชศาสตร์การบิน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นครูฝึกอบรมลูกเรือสายการบิน
ชั้นนำหลายสายการบิน มาให้ความรู้และเน้นการฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องของ First Aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อพบผู้ป่วยอย่างถูกต้องรวมถึงการทำ CPR และการใช้ AED อย่างถูกวิธี แก่นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน
เพื่อให้เกิดความรู้ และประสบการณ์ สามารถนำไปปฏิบัติในสถานการณ์ได้จริง อย่างเหมาะสม
และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมอย่างมืออาชีพต่อไป

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 113 shares: