ข่าว/กิจกรรม

อบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ แก่นักศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมแก่นักศึกษา
เรื่อง “ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา”
เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะ / วิทยาลัย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถนำไปใช้เป็นหลักในการจัดโครงการ และกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม

โดยมี อาจารย์จงกลณี อัศวเดชกำจร
ผู้อำนวยสำนักงานประกันคุณภาพ

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้แทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วม จำนวน 10 คน รายชื่อดังนี้
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
1. นายศศิพัฒน์ ผ่องภัคดี      นศ. ชั้นปีที่ 3
2. นายกูอิสกานดา  กูตือริ     นศ. ชั้นปีที่ 3
3. นางสาวสุพัตรา กลิ่นผกา   นศ. ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1. นางสาววรกมล จอมประสาท      นศ. ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวพิมพ์รามิล สุวรรณกล่อม  นศ. ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1. นางสาววลิฎา แซ่สง    นศ. ชั้นปีที่ 2
2. นายศรศักดิ์ สงแช้ม     นศ. ชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
1. นางสาวสุพรรณี รักอยู่        นศ. ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวลลิดา สาริการินทร์   นศ. ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวสุนีรัตน์ สุระ           นศ. ชั้นปีที่ 2

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 
view: 91 shares: