ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาจัดทริปเที่ยววัฒนธรรม อีสานใต้

 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาจัดทริปการเดินทางท่องเที่ยววัฒนธรรม อีสานใต้
“ตุ่มโฮมคำสอน ออนซอนอีสานใต้” วันที่12-14 มีนาคม 2562 ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ เยี่ยมชมความสวยงาม
ของวัฒนธรรม อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย วนอุทยานเขากระโดง ปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำ และ
ปราสาทสด๊กกอกธม พร้อมด้วยเยี่ยมชมวิถีชีวิต เอกลักษณ์การทอผ้าเฉพาะถิ่น

 ณ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองตาไก้ และเยี่ยมชมสถานต่างๆ โดยทริปในครั้งนี้ นักศึกษา สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
ได้ร่วมมือกันจัดทำทริปขึ้นเองในครั้งนี้ ในรายวิชาการวางแผนการจัดนำเที่ยวร่วมถึงได้ร่วมบูรณาการณ์ในรายวิชาอื่นๆ
อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มรดกไทย การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ โดยหน้าที่ต่างๆที่นักศึกษารับผิดชอบ
ตั้งแต่หน้าที่ผู้จัดการ บัญชี ร้านอาหาร ที่พักแรม ยานพาหนะ มัคคุเทศก์ และสตาฟ เป็นต้น
รวมถึงหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนำเที่ยว เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนเข้าสู่การทำงานจริงให้กับนักศึกษา
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 94 shares: