ข่าว/กิจกรรม

คุณศศิรินทร์ แท่นทอง Cabin Crew Supervisor

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม2562
เวลา 13:00 น. ณ ห้องบัวหลวงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเกียรติจากคุณศศิรินทร์ แท่นทอง Cabin Crew Supervisor สายการบิน Norwegian air shuttle
มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในหัวข้อ Cabin Crew to be
ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา alb 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านธุรกิจการบิน
ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนา
บุคลิกภาพ ทัศนคติ องค์ความรู้เพื่อไปสู่อาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันในอนาคต

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 62 shares: