ข่าว/กิจกรรม

ถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคม2562 พี่ต่อ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้านอาหาร
Penguin eat shabu ศิษย์เก่ารุ่นพี่จากคณะสถาปัตย์

มาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จใหน้องๆสาขาการจัดการโรงแรม
สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และบุคคลภายนอก เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในรายวิชาHTI200บัณฑิตในอุดมคติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

SPUเรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 77 shares: