ข่าว/กิจกรรม

SPU พัฒนาบุคลิกภาพโดยมืออาชีพ

SPU พัฒนาบุคลิกภาพโดยมืออาชีพ

สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ได้รับเกียรติจาก ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดี บรรยายพิเศษในรายวิชา “HTI200
บัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ หัวข้อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่องานบริการ

การบรรยายในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมากมาย
ซึ่งในอนาคต นักศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และถูกต้องต่อไป

วันที่ 14 มกราคม 2562
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 223 shares: