พัชรินทร์ ไกรวอน

SPU ศิษย์เก่าเราเด่น

นางสาวพัชรินทร์ ไกรวอน ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่งปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ  พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ


ความประทับใจจากพี่ ฝากถึงน้องๆ

ในตอนที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากจะได้ความรู้จากในคลาสเรียนแล้ว
ยังได้รับประสบการณ์จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ฯ
และได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงในสาขาวิชา
ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานจริง

ในการฝึกสหกิจนั้น ทำให้ดิฉันได้ค้นพบว่าตัวเองชอบและอยากทำงานในด้านไหน โดยมีอาจารย์ปณต อัศวชัย
ได้ช่วยให้คำแนะนำ ทำให้วันนี้ดิฉันมีจุดหมายที่แน่วแน่ในการทำงาน
ขอขอบพระคุณอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยทุกท่านที่มอบความรู้และประสบการณ์ที่ดี
แก่นักศึกษาทุกคนเสมอมาค่ะ

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#48ปีSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: