ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เป็นต้น โดยจัดแบ่งจำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ คือ 1-1004, 1-1102 และ 1-1103      ห้องปฏิบัติการทางภาษาได้จัดแบ่งพื้นที่การใช้งานออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วน Audio Lab เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะในการฟัง และส่วน Computer Lab โดยห้องนี้สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึงสูงสุด 360 คน (ห้องละ 120 คน x 3 ห้อง) และทั้งสามห้องติดตั้งระบบ LAB300-SANAKO, Tell Me More และ ICM-DUO 4.0 ในการควบคุมการใช้งาน และเชื่อมต่อกับ INTERNET & INTRANET ที่ทันสมัย สามารถใช้งาน MULTIMEDIA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยจอภาพ LCD ขนาด 15-17 นิ้ว ซึ่งเป็นแบบ Active-matrix ที่มีความคมชัดสูง เป็นจำนวน 60 เครื่องต่อ 1 ห้อง
view: 284 shares: