ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room)

อุปกรณ์ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการการบินจำลอง (Mock Up Room) ประกอบด้วย
   
1. ห้องตรวจบัตรโดยสาร (CHECK-IN) ประกอบไปด้วย
-เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร
-เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าผู้โดยสาร
-เก้าอี้และโต๊ะสำหรับให้ผู้โดยสารนั่งรอ    
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ALB222 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น ได้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจบัตรโดยสาร, ตรวจหนังสือเดินทาง , ตรวจเอกสารผ่านแดน (VISA) เอกสารในการเดินทางต่างๆ ตรวจชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร รวมถึงการใช้ภาษาในการสนทนากับผู้โดยสาร และช่วยเหลือแก้ไขกรณีผู้โดยสารมีปัญหาในการเดินทาง ตลอดจนประสานกับนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ในการแจ้งจำนวนผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินนั้น

ซึ่งเป็นผลดีทำให้นักศึกษาทราบรายละเอียดในการทำงานเมื่อจบการศึกษา

2. ห้องผู้โดยสารและห้องครัวบนเครื่องบิน (CABIN & GALLEY) ประกอบไปด้วย
-เก้าอี้นั่งผู้โดยสารชั้น Economy Class จำนวน 50 ที่นั่ง
-เก้าอี้สำหรับลูกเรือจำนวน 2 ชุด
-อุปกรณ์ในการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบน้ำ , เครื่องดับเพลิงแบบโฟม ,อุปกรณ์สำหรับการบริการบนเครื่องบิน เช่น ตู้อาหาร, ตู้เก็บสิ่งของต่าง ๆ ฯลฯ  
 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ALB324 โภชนาการและครัวการบิน และวิชา ALB327 การบริการบนเครื่องบิน ได้ทราบขั้นตอนปฏิบัติในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนรู้จักขั้นตอนการผลิตอาหารขึ้นบริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน

นักศึกษาทราบรายละเอียดในการทำงานเมื่อจบการศึกษา

3. ห้องพัฒนาบุคลิกภาพ (GROOMING ROOM) ประกอบด้วย
-ห้องกรุด้วยกระจกรอบด้าน
-โต๊ะสำหรับทำการตรวจการแต่งหน้าและทรงผม    
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชา ALB113 บุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์ ได้ทราบถึงการแต่งกายให้เรียบร้อย รวมถึงการแต่งหน้าทำผม ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน

เป็นผลดีต่อนักศึกษาในการรู้จักการแต่งกายและการวางตัวเมื่อทำงาน
view: 915 shares: