รู้จักคณบดี อาจารย์กิติกุล ปุณศรี

UploadImage

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี
รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท M.IE. Industrial Engineering Mississippy State University, U.S.A.
ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย