การบริหารวิทยาลัย

UploadImage


"ภาษาดี บุคลิกเด่น เน้นประสบการณ์ เชี่ยวชาญไอที"

สารจากคณบดี

As Thailand is fast becoming a tourism, business and medical hub in the region, there is a great demand for human resources to form a workforce equipped with the competencies necessary to meet the needs and challenges of this specific business sector. Sripatum University, the University for the New Generation, is fully aware of its responsibility in contributing to the development of the country. It believes that education makes a man and mankind shapes and builds a nation. It is, therefore, committed to providing students with academic excellence and instilling in them social and ethical values so that they will be successful in treading the path to the professional world.

The College of Tourism and Hospitality is strongly committed to producing graduates with excellent language skills, charismatic personalities, IT expertise and outstanding leadership. Its program in Hotel and Tourism Management is designed to prepare students for management positions in the hospitality and tourism industry . This commitment is made possible by a strong workforce of qualified professional teachers oriented to developing students to their fullest potentials. The College of Tourism and Hospitality has state-of-the art facilities to provide students with practical training in their respective areas of study. Moreover, student life at the College of Tourism and Hospitality is abound with academic and extra-curricular activities which students enjoy as they pursue their professional goals.

อาจารย์กิติกุล  ปุณศรี
คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ


ปรัชญา

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ


พันธกิจ

1 มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
3 มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึก ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม


วิสัยทัศน์

“เชี่ยวชาญวิชาชีพ    โดดเด่นไอที รอบรู้ภาษา   ดีพร้อมปัญญา  บุคลิกงามสง่า   ทรงคุณค่าความเป็นไทย”