หัวหน้าสาขา

มีความเชี่ยวชาญด้าน ประติมากรรม การออกแบบ งานตกแต่ง และ องค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานทาง ประติมากรรม อาทิเช่น -Assistant แกะสลักหินทราย อนุสรณ์ สถานพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ จ.นครราชสีมา -ปั้นหุ่นติดตั้ง จิปาถะภัณฑ์ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี -ปั้นหุ่นติดตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง RIPLEY พัทยา จ.ชลบุรี-ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์ พระยาจักรี จ.พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิเช่น -แสดงผลงาน thesis นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ ม.ศิลปากร – Cerficate of the Olympic art and sport contest 2008 -แสดงงานประติมากรรมของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่9 2552 หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ -ทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลเลอเรียเป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจารย์ วิชัย ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
วุฒิการศึกษา:
วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
หัวหน้าสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์และกราฟิกดีไซน์เนอร์ในบริษัทธุรกิจสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น สำนักพิมพ์ทูแชร์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์ธิงบียอนด์ และสำนักพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังมีผลงานการแสดงศิลปะอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการศิลปร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย รวมไปถึงงานแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ อาทิเช่น ประเทศโปแลนด์ ประเทศมาเซโดเนีย และประเทศอาร์เจนตินา อีกทั้งยังมีผลงานการแสดงภาพถ่ายอีกหลายครั้งด้วยเช่นกัน

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังเคยได้รับรางวัลจากการประกวด อาทิเช่น รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Top Vote จากโครงการประกวดวรรณกรรมอีเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1 และ 2, รางวัล Top Vote อันดับ 2 การประกวด MV เพลง “เย็นสบายในฝัน”, รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ฯลฯ