หัวหน้าสาขา

มีความเชี่ยวชาญด้าน ประติมากรรม การออกแบบ งานตกแต่ง และ องค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานทาง ประติมากรรม อาทิเช่น -Assistant แกะสลักหินทราย อนุสรณ์ สถานพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ จ.นครราชสีมา -ปั้นหุ่นติดตั้ง จิปาถะภัณฑ์ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี -ปั้นหุ่นติดตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง RIPLEY พัทยา จ.ชลบุรี-ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์ พระยาจักรี จ.พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิเช่น -แสดงผลงาน thesis นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ ม.ศิลปากร – Cerficate of the Olympic art and sport contest 2008 -แสดงงานประติมากรรมของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่9 2552 หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ -ทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลเลอเรียเป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจารย์ วิชัย ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
วุฒิการศึกษา:
วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
หัวหน้าสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์และกราฟิกดีไซน์เนอร์ในบริษัทธุรกิจสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น สำนักพิมพ์ทูแชร์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์ธิงบียอนด์ และสำนักพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังมีผลงานการแสดงศิลปะอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการศิลปร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย รวมไปถึงงานแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ อาทิเช่น ประเทศโปแลนด์ ประเทศมาเซโดเนีย และประเทศอาร์เจนตินา อีกทั้งยังมีผลงานการแสดงภาพถ่ายอีกหลายครั้งด้วยเช่นกัน

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังเคยได้รับรางวัลจากการประกวด อาทิเช่น รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Top Vote จากโครงการประกวดวรรณกรรมอีเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1 และ 2, รางวัล Top Vote อันดับ 2 การประกวด MV เพลง “เย็นสบายในฝัน”, รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ฯลฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์เสริมสิน ไพรินทร์ มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานที่ได้รับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในประเทศ อาทิเช่น ร่วมแสดงภาพถ่ายค่านิยม 12 ประการ : สร้างชาติและประชาชนเข้มแข็ง กระทรวงวัฒนธรรม, “Looking 3D” at HOF ART Residency, “Print in Loei” Krungthai Art Gallery, “Khonkaen Manifasto” at GF khonkaen และต่างประเทศ อาทิเช่น The 27th Asian International Art Exhibition, “Cubic Museum” among Aichi University, Japan and Silpakorn University, Visual Art for ASEAN 2015 Vietnam, Tokyo International Mini-Print Triennial 2015 Japan, The 5th NBC Meshtec Tokyo International Screen Print Biennial Japan, 2nd ASEAN Graphic Art Competition and Exhibition VietNam, 19-th INTERNATIONAL PRINT BIENNIAL VARNA 2017 Bulgaria, Art Exhibition and Art Exchange activities and art workshop at Daiichi Modern Art Gallery Malaysia, The Collaborative Contemporary Art Festival : Reinforcement of Thailand – Laos : The Collaborative Knowledge Sharing of the Contemporary Art Activities 2018 at National Institute of Fine Art Laos
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000