ส่วนงานบริหาร

ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์
คณบดี

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: Ph.D. (Architecture and Digital Design)
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA

ปริญญาโท: Master of Architecture
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.เกรียงไกร กงกะนันทน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรสาชิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานเลขานุการคณะ

นางสาวธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา:
กำลังศึกษาปริญญาโท: การจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวสุรัตน์วาดี งามสมกลิ่น
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
นางสาวยุพา ขำอรุณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินการศึกษา

หัวหน้าสาขา

ผศ.วิชัย โยธาวงศ์
หัวหน้าสาขาดิจิทัลอาร์ต
อาจารย์ ชนินทร ฉายรัศมี
หัวหน้า สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร
หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก

วุฒิการศึกษา :

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร
• ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ภาพพิมพ์ (Print Making) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) นวัตกรรมการออกแบบ (Design Innovation) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

อาจารย์ประจำ

อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Information System: CIS)
Dominican University, USA

ปริญญาตรี: วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี: Intensive Training in Web Master Program
Jspectra Computer Training Center, USA
ผศ.วรากร ใช้เทียมวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ผศ.ภานุวัฒน์ สิทธิโชค

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: ศ.ม. (ภาพพิมพ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำ

ภาพรวมความเชี่ยวชาญ