นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะดิจิทัลมีเดียได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ปี 2559

นส. ศิตาพัทธ์ ธรณ์วัฒนภาคย์ (มีมี่) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน คณะดิจิทัลมีเดียได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ปี 2559 จากผู้เข้าร่วม 68 สถาบัน ในโอกาสวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 39 ปี (สสอท.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการฝ่ายพัฒนา สสอท. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพฯ