การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น แอปพลิเคชัน(Application) เว็บไซต์(Web Site) อินสตอลเลชัน(Installation) สื่อการเรียนการสอน(e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน(Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม(Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม(Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์ วรากร ใช้เทียมวงศ์ มีความเชี่ยวชาญในด้าน 2D Animation และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ และผู้ผลิต (Producer) ผลิตรายการทางโทรทัศน์ทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น การ์ตูน 3D animation เรื่อง Super Malt พิทักษ์โลก การ์ตูน 3D animation เรื่อง Bing Bedtime สำหรับออกฉายในประเทศแคนาดา และ Trailer เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Freej ของประเทศอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “ช้าง” โดยร่วมกับทีมงานวิธิตา แอนิเมชั่น ในงาน Thailand Animation & Multimedia 2006 (TAM 2006)

วุฒิการศึกษา:
ปริิญญาโท: M.A. (3D Computer Animation)
Bournemouth University, UK

ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ธีรวีร์ อำพันศิริ มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจเกี่ยวกับเกมและวงการอีสปอร์ต โดยมีประสบการณ์การทำงานทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 7 ปี ทั้งในด้านของ Game Operation และ การทำการแผนตลาดของเกมบนแพลตฟอร์มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านการทำการตลาดบน Social Media ให้กับบริษัท Startup อื่นๆ อีกหลายแห่ง

ประวัติการทำงาน
2558 – 2560 Overseas Project Manager บริษัท Kongzhong ปักกิ่ง, ประเทศจีน
2557- 2558 Overseas Product Manager บริษัท Youzu เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน
2556 – 2557 Senior Digital Marketing บริษัท Kingsoft กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลย์เซีย

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Senior Software Developer Jan 2008 – 2013
● Established and managed a software development team, and co-trained a project management team.
● 60% software development, 20% team management, 20% support and troubleshoot.
● Designed and developed high performance, scalable WAP sites, service integrations, databases, content delivery tools, age verification systems, and WAP advertising client APIs.
● Developed and integrated an SMS billing system to serve customers from MTS Russia, Virgin US and Telefonica Spain.
● Negotiated with mobile carriers on development issues and translated product requirements into project specifications.
● Created and monitored project launch plans; reviewed project status and deliverables to ensure that projects would be delivered on time and to specification.
● Presented, documented, and advised on technical issues, dependencies, and solutions.
● support to further the analysis, construction, and maintenance of mobile offerings.

TWISTBOX ENTERTAINMENT INC., Sherman Oaks, CA, USA
Software Developer April 2006 – Jan 2008
● Developed high traffic WAP sites for Vodafone, MTS, O2, 3UK, and Telefonica using XHTML, WML, PML, 3ML, TPML, and other carrier specific markup languages.
● Compiled, linked, troubleshooted, and debugged everyday product changes.

PLOW DESIGN, Van Nuys, CA, USA
Web Programmer/Designer Sep 2003 – July 2004
● Created, designed, tested and maintained both dynamic and static websites utilizing ASP, ASP.NET and JavaScript, using SQL server and MySQL as back-end database.

LANGUAGE SYSTEM (LSI), Alhambra, CA, USA
Visual Basic Programmer March 2000 – May 2003
● Created CAI (Computer Assisted Instruction) programs such as TOEFL.
● Built programs such as Attendance Keeper, A program that tracks student’s attendance via student ID card and scanner.

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

UploadImage

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)

ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Interactive and Game Design)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9-13

หน่วยกิต

     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9-15

หน่วยกิต

     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5-13

หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน        

93

หน่วยกิต

     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    

21

หน่วยกิต

     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ

41

หน่วยกิต

     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก

31

หน่วยกิต

  หมวดวิชาเลือกเสรี        

15

หน่วยกิต

  รวม

138

หน่วยกิต


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตและวิทยาศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาของสาขาโดยตรงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้        
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ กลุ่มรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 เช่น การวาดเส้น การใช้สี การถ่ายภาพ คอมพิวกราฟิกเบื้องต้น                                   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ กลุ่มรายวิชาเฉพาะของสาขาที่เป็นพื้นฐานด้านการผลิตที่เรียนด้วยกันทั้งอินเทอร์แอคทีฟและเกม เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ กลุ่มรายวิชาเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)
มีรายละเอียดหลักสูตรแบ่งได้ 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
- กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น

- กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม
  เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น

3. หมวดวิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มรายวิชานอกเหนือจากในหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หรือรายวิชาของคณะอื่น

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

  HUM120 HUM124 HUM410 PHR100 SOC117 SOC119

 

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 

12

หน่วยกิต

  ENG111 ENG112 ENG213 ENG324 ENG339 THI120

 

 

1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

9

หน่วยกิต

  BCS118 BCS119 GSC154 MAT154

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DES111 ทัศนศิลป์ 1 3
DES112 ทัศนศิลป์ 2 3
DES115 แนวคิดในการออกแบบ 3
DES117 ประวัติการออกแบบ 3
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น 3
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 3
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น 3

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GAD232 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 1 3
IGD113  การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมเบื้องต้น 3
IGD211  การเล่าเรื่องด้วยภาพสำหรับอินเทอร์แอคทีฟแลเกม 3
IGD233  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ      3
IGD235 การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องต้น 3
IGD337 การตัดต่อเพื่องานมัลติมีเดีย 3
IGD342  การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3
IGD462 โครงการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 9
IGD498  เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 1
IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 6
SDM200     บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน 3

 

*หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แทคทีฟและเกม ได้ให้เรียนรายวิชาทนแทนดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IGD390 การฝึกงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3
IGD461 เตรียมโครงงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3

 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IGD231 การออกแบบเว็บไซท์ 1 3
IGD232 การออกแบบเว็บไซท์ 2 3
IGD236 จิตรกรรมดิจิทัลสำหรับเกม 3
IGD237 การออกแบบตัวละครสำหรับเกม 3
IGD238 การออกแบบเกม 1 3
IGD239 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 3
IGD241 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 1 3
IGD242 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 2 3
IGD245 ปฏิบัติการเกม 1 3
IGD246 ปฏิบัติการเกม 2 3
IGD255 การเขียนโปรแกรมเกม 1 3
IGD333 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 1 3
IGD334 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 2 3
IGD335 การขึ้นรูปทรงสามมิติสำหรับเกมขั้นสูง 3
IGD338 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติสำหรับเกม 3
IGD339 การออกแบบเกม 2 3
IGD340 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 3 3
IGD341 การเขียนโปรแกรมเกม 2  3
IGD343 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 4 4
IGD344 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 4 3
IGD345 อินเทอร์แอคทีฟอินสตอลเลชั่น 1 3
IGD346 อินเทอร์แอคทีฟอินสตอลเลชั่น 2 3
IGD347 ปฏิบัติการเกม 3 3
IGD348 ปฏิบัติการเกม 4 4
IGD349 การเขียนโปรแกรมเกม 3 3
SDM299 ประสบการณ์ทำงาน 3

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในคณะหรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมระดับปริญญาตรีหรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร      
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล 3
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจดิจิทัล  3
 

 

มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge
มีห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง


เน้นการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัล
ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม
โอกาสทางวิชาชีพ  
- Interactive Programmer
  โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิก
- Web Developer
  นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 
- Web Designer
  นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
- Game Designer
  นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม (Gameplay)
- Concept Artist for game
  ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น
- นักสร้างโมเดลสำหรับเกม
- นักออกแบบตัวละคร ฉากและด่
านสำหรับเกม
- นักออกแบบแอปพลิเคชั่น


UploadImage

UploadImage


UploadImage
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม #สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม #อินเตอร์แอคทีฟและเกม #อินเตอร์แอคทีฟ มัลติมีเดีย #ศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

- โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
- นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
- นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
- ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ


View 8586