การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น แอปพลิเคชัน(Application) เว็บไซต์(Web Site) อินสตอลเลชัน(Installation) สื่อการเรียนการสอน(e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน(Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม(Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม(Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
- นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
- นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
- ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

รายละเอียด

UploadImage

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)

ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Interactive and Game Design)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9-13

หน่วยกิต

     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9-15

หน่วยกิต

     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5-13

หน่วยกิต

  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน        

93

หน่วยกิต

     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    

21

หน่วยกิต

     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ

41

หน่วยกิต

     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก

31

หน่วยกิต

  หมวดวิชาเลือกเสรี        

15

หน่วยกิต

  รวม

138

หน่วยกิต


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตและวิทยาศาสตร์

2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาของสาขาโดยตรงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้        
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ กลุ่มรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 เช่น การวาดเส้น การใช้สี การถ่ายภาพ คอมพิวกราฟิกเบื้องต้น                                   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ กลุ่มรายวิชาเฉพาะของสาขาที่เป็นพื้นฐานด้านการผลิตที่เรียนด้วยกันทั้งอินเทอร์แอคทีฟและเกม เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ กลุ่มรายวิชาเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)
มีรายละเอียดหลักสูตรแบ่งได้ 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
- กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น

- กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม
  เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น

3. หมวดวิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มรายวิชานอกเหนือจากในหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หรือรายวิชาของคณะอื่น

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

หน่วยกิต

  HUM120 HUM124 HUM410 PHR100 SOC117 SOC119

 

 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

 

12

หน่วยกิต

  ENG111 ENG112 ENG213 ENG324 ENG339 THI120

 

 

1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

9

หน่วยกิต

  BCS118 BCS119 GSC154 MAT154

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DES111 ทัศนศิลป์ 1 3
DES112 ทัศนศิลป์ 2 3
DES115 แนวคิดในการออกแบบ 3
DES117 ประวัติการออกแบบ 3
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น 3
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 3
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น 3

 

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GAD232 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 1 3
IGD113  การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมเบื้องต้น 3
IGD211  การเล่าเรื่องด้วยภาพสำหรับอินเทอร์แอคทีฟแลเกม 3
IGD233  ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ      3
IGD235 การสร้างรูปทรงและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติเบื้องต้น 3
IGD337 การตัดต่อเพื่องานมัลติมีเดีย 3
IGD342  การทดลองอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3
IGD462 โครงการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 9
IGD498  เตรียมสหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 1
IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 6
SDM200     บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน 3

 

*หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา IGD499 สหกิจศึกษาการออกแบบอินเทอร์แทคทีฟและเกม ได้ให้เรียนรายวิชาทนแทนดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IGD390 การฝึกงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3
IGD461 เตรียมโครงงานการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม 3

 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
IGD231 การออกแบบเว็บไซท์ 1 3
IGD232 การออกแบบเว็บไซท์ 2 3
IGD236 จิตรกรรมดิจิทัลสำหรับเกม 3
IGD237 การออกแบบตัวละครสำหรับเกม 3
IGD238 การออกแบบเกม 1 3
IGD239 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 3
IGD241 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 1 3
IGD242 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 2 3
IGD245 ปฏิบัติการเกม 1 3
IGD246 ปฏิบัติการเกม 2 3
IGD255 การเขียนโปรแกรมเกม 1 3
IGD333 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 1 3
IGD334 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แอคทีฟ 2 3
IGD335 การขึ้นรูปทรงสามมิติสำหรับเกมขั้นสูง 3
IGD338 ภาพเคลื่อนไหวสามมิติสำหรับเกม 3
IGD339 การออกแบบเกม 2 3
IGD340 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 3 3
IGD341 การเขียนโปรแกรมเกม 2  3
IGD343 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์แทคทีฟ 4 4
IGD344 การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ 4 3
IGD345 อินเทอร์แอคทีฟอินสตอลเลชั่น 1 3
IGD346 อินเทอร์แอคทีฟอินสตอลเลชั่น 2 3
IGD347 ปฏิบัติการเกม 3 3
IGD348 ปฏิบัติการเกม 4 4
IGD349 การเขียนโปรแกรมเกม 3 3
SDM299 ประสบการณ์ทำงาน 3

 

หมวดวิชาเลือกเสรี  
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในคณะหรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมระดับปริญญาตรีหรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร      
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล 3
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจดิจิทัล  3
 

 

มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge
มีห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง


เน้นการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัล
ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม
โอกาสทางวิชาชีพ  
- Interactive Programmer
  โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิก
- Web Developer
  นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 
- Web Designer
  นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
- Game Designer
  นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม (Gameplay)
- Concept Artist for game
  ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น
- นักสร้างโมเดลสำหรับเกม
- นักออกแบบตัวละคร ฉากและด่
านสำหรับเกม
- นักออกแบบแอปพลิเคชั่น


UploadImage

UploadImage


UploadImage
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม #สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม #อินเตอร์แอคทีฟและเกม #อินเตอร์แอคทีฟ มัลติมีเดีย #ศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสื่อสาร การออกแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟสร้างสรรค์ผลงานให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมากว่า 10 ปี และเคยได้รับรางวัลด้านการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ Best in the Show Cleveland ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2003 นอกจากนี้ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์พิเศษ มหาิวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี อีกด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy Design Arts
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

ปริญญาโท: Master of Arts
School of Visual Communication Design, Kent State University, USA

Post-Undergraduate:
School of Art, (Communication Design), University of North Texas, USA

ปริญญาตรี: Bachelor of Education (Art Education)
Division of Art Education (Honors), Srinakharinwirot University, Mahasarakham
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000