หลักสูตร/สาขา

การออกแบบกราฟิก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ในดิจิทัลเอเจนซี่ และกราฟิกเฮ้าส์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว
 

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

หัวหน้าสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์และกราฟิกดีไซน์เนอร์ในบริษัทธุรกิจสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น สำนักพิมพ์ทูแชร์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ สำนักพิมพ์ธิงบียอนด์ และสำนักพิมพ์อื่นๆ

นอกจากนี้ อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังมีผลงานการแสดงศิลปะอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการศิลปร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย รวมไปถึงงานแสดงผลงานภาพพิมพ์นานาชาติ อาทิเช่น ประเทศโปแลนด์ ประเทศมาเซโดเนีย และประเทศอาร์เจนตินา อีกทั้งยังมีผลงานการแสดงภาพถ่ายอีกหลายครั้งด้วยเช่นกัน

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร ยังเคยได้รับรางวัลจากการประกวด อาทิเช่น รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย และรางวัล Top Vote จากโครงการประกวดวรรณกรรมอีเล็กทรอนิคส์ ครั้งที่ 1 และ 2, รางวัล Top Vote อันดับ 2 การประกวด MV เพลง “เย็นสบายในฝัน”, รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ฯลฯ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
อาจารย์อาคม มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟ ผู้กำกับศิลป์ และช่างภาพกว่า 10 ปี โดยเคยร่วมงานกับสถาบัน Net Design และ เอ็กแซ็กท์ จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกหลายแห่ง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2555-2558 : อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549-2551 : Satin Textiles Co., Ltd., Officer in Material Preparation section fabric Develop division.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการทำงาน
2560-ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแแบบกราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2557-2560 : อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2556-2561 : อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2555-2557 : อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2544-2554 : ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรมสร้างสรรค์โฆษณาและสื่อสารแบรนด์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทร : 02 579 1111 ต่อ 1988
อาจารย์กิตติยา ภู่รอด
ประวัติการทำงาน
2556-2562
อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2561-2562
อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2556-2562
Freelance Graphic Designer
Food Graphic Designer
Food Stylist
2553-2555
Senior Graphic Designer
นิตยสาร Martha Stewart Living (Thailand)
นิตยสาร ELLE (Thailand)
นิตยสาร ELLE Decoration (Thailand)
2549-2553
Graphic Designer
BK Magazine

การออกแบบกราฟิก

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)
ศป.บ. (การออกแบบกราฟิก)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)
B.F.A. (Graphic Design)

 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน         93 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     21 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี         15 หน่วยกิต
  รวม 138 หน่วยกิต
 

UploadImage


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 


จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึง เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำเว็บไซต์ เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ เป็นต้น 

UploadImage
งานออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์องค์กร ( Corporate Identity ) ออกแบบตั้งแต่โลโก้ ไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ภายในองค์กรนั้นๆ


รูปแบบการเรียนการสอนของสาขาประกอบด้วยหลักการดังนี้
เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

เน้นการออกแบบงานกราฟิก
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น


UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
1. Interactive Designer 
   นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design ผู้ออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
2. Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว
3. Motion Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
4. Photographer
    ช่างภาพ
5. Creative
    นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
6. Art Director
   ผู้กำกับศิลป์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 
7. Creative Director
    ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์


UploadImage
งานสร้างสรรค์ตราสินค้า มีการออกแบบตั้งแต่โลโก้ของแบรนด์ จนกระทั่งเป็นสินค้า สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจต่อไปในอนาคตได้
UploadImage

UploadImage
บรรยากาศการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน เน้นเรื่องการฝึกฝนทักษะการออกแบบ และการใช้โปรแกรมออกแบบ เพื่อความพร้อมก้าวสู่โลกของการทำงานจริง


UploadImage
UploadImage
การสร้างสรรค์ นิตยสารออนไลน์ เรื่องเกี่ยวกับการทำอาหาร ใช้ทักษะและความสนใจเรื่องการถ่ายภาพ ผสมผสานเทคนิคการออกแบบสื่อดิจิทัล กลายเป็นนิตยสารอออนไลน์


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม #สาขาการออกแบบกราฟฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 

การออกแบบกราฟิก

- Interactive Designer นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design) ผู้ออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
- Graphic Designer นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว 
- Motion Graphic Designer
 นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 
- Photographer ช่างภาพ 
Creative นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ 
- Art Director ผู้กำกับศิลป์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 
- Creative Director ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์

การออกแบบกราฟิก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึงเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์


View 36977