หลักสูตร/สาขา

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์และวิชวลเอฟเฟกต์สำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพเลือกคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบตัวละครและฉาก การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ เป็นต้น
2.กลุ่มวิชาชีพเลือกวิชวลเอฟเฟกต์ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดในคลิกที่ไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่านการ์ตูนประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้

จุดเด่น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยตรง และมีการสอนศิลปะตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็สามารถเรียนได้ รวมถึงมีการจัด workshop ติววาดเส้นให้น้องใหม่เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม นอกจากนี้หลักสูตรคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ยังเปิดโอกาสให้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ตั้งแต่ต้นจนจบ นักศึกษาจึงมีโอกาสในการเรียนวิชาชีพที่หลากหลาย ทำให้สามารถค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัด เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

วุฒิการศึกษา:
วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง
ศิลปบัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยมีประสบการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3 มิติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานของ ผศ.ดร. กมล ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และจัดแสดงในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3d graphics magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition ปี 2001

เมื่อกลับมายังประเทศไทย ผศ.ดร. กมล ได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและจัดทำรายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย ด้านแอนิเมชั่นและเกม ปี 2550-2552

ปัจจุบัน ผศ.ดร. กมล ดำรงตำแหน่งคณะทำงานโครงการ Thailand Planet ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นกรรมการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติสาขาซอฟต์แวร์

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล
มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทำภาพยนตร์และการทำงานด้านเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์หรือ วิชวลเอฟเฟค โดยมีประสบการณ์จากการเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ในบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด และบริษัท แฟท ฟิล์ม จำกัด รวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่ บริษัท อิเมจิแมกซ์ จำกัดในตำแหน่ง Compositor และ Visual Effect Supervisor โดยรับผิดชอบด้านการผลิตผลงานวิชวลเอฟเฟคและให้คำปรึกษาในการถ่ายทำภาพยนตร์เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนพิเศษให้กับภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จักเช่น สุดสาคร เสือคาบดาบ หกตายท้าตาย ไอ้ฟัก คนเล่นของ และภาพยนตร์จากต่างประเทศอีกหลายเรื่อง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำ สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2551 – 2552 : อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549 – 2551 : อาจารย์พิเศษ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ภาควิชา ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2546 – 2548 : Graaphic designer บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

วุฒิการศึกษา:
Cer.2d animation, Laputa Art Animation School, japan, 2013
: Dip.2d animation, Japan Electronics college, japan, 2013
: Dip. Japanese language, Bunka Institute of Language, japan, 2011
: ศม. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ศป.บ. ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
ศป.บ. (คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Animation and Visual Effects)
B.F.A. (Computer Animation and Visual Effects)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน         93 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     21 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี         15 หน่วยกิต
  รวม 138 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตและวิทยาศาสตร์  
2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาของสาขาโดยตรงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้            
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ กลุ่มรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 เช่น การวาดเส้น การใช้สี การถ่ายภาพ คอมพิวกราฟิกเบื้องต้น                                   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ กลุ่มรายวิชาเฉพาะของสาขาที่เป็นพื้นฐานด้านการผลิตที่เรียนด้วยกันทั้งแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบฉากและตัวละคร การถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น การตัดต่อภาพและเสียง
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ กลุ่มรายวิชาเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพโดยแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มวิชาชีพเลือกคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
     ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์  เช่น  การออกแบบการเตรียมการผลิต (Pre production)   การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 2 มิติ (2D Animation) การวาดเส้นกายวิภาค (Anatomy)  เป็นต้น

- กลุ่มวิชาชีพเลือกวิชวลเอฟเฟกต์ 
     ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา  เช่น การซ้อนภาพ (Compositing) การจำลองเอฟเฟกต์แบบดิจิทัล (3D Digital Effects)  และการถ่ายทำเทคนิคพิเศษ  เป็นต้น
3. หมวดวิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มรายวิชานอกเหนือจากในหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หรือรายวิชาของคณะอื่น


รายละเอียด
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  HUM120 HUM124 HUM410 PHR100 SOC117 SOC119    
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
12 หน่วยกิต
  ENG111 ENG112 ENG213 ENG324 ENG339 THI120    
1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    9 หน่วยกิต
  BCS118 BCS119 GSC154 MAT154    
 
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
DES111 ทัศนศิลป์ 1 3
DES112 ทัศนศิลป์ 2 3
DES115 แนวคิดในการออกแบบ 3
DES117 ประวัติการออกแบบ 3
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น 3
SDM118 คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 3
SDM119 ภาพดิจิทัลเบื้องต้น 3
 
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AFX211  การเขียนบทและการเล่าเรื่องด้วยภาพ 3
AFX221  การสร้างภาพเคลื่อนไหวเชิงทดลอง 3
AFX223  การออกแบบและการเตรียมการผลิต 1 3
AFX252  การถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นเบื้องต้น       3
AFX333  การขึ้นรูปทรงและสร้างพื้นผิวขั้นสูง 3
AFX334  การตัดต่อเพื่องานภาพเคลื่อนไหว 3
AFX338  การออกแบบเสียงเพื่องานภาพเคลื่อนไหว3 3
AFX462  โครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 9
AFX498  เตรียมสหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 1
AFX499 * สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 6
SDM200     บัณฑิตในอุดมคติทางด้านดิจิทัลมีเดีย 1
SDM433 การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน 3

*หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถเรียนรายวิชา AFX499 สหกิจศึกษาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ได้ให้เรียนรายวิชาทดแทน ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AFX461 เตรียมโครงงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 3
AFX390 การฝึกงานคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 3
 
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
AFX233 การซ้อนภาพแบบดิจิทัล 3
AFX234 การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 3
AFX235 การสร้างวัตถุ 3 มิติและเอสแอลอาร์ 3
AFX236 การจัดแสงด้วยโปรแกรม3 มิติขั้นต้น 3
AFX241 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นต้น 3
AFX242 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นกลาง 3
AFX243 การซ้อนภาพสำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์ 1 3
AFX244 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 1 3
AFX245 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 2 3
AFX321 การออกแบบและการเตรียมการผลิต 2 3
AFX335 การสร้างดิจิทัลเอฟเฟกต์3 มิติ 3
AFX336 ดิจิทัลเอฟเฟกต์สำหรับแอนิเมชัน 3
AFX337 การจัดแสงด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง 3
AFX341 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม 3 มิติขั้นสูง 3
AFX342 การซ้อนภาพสำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์ 2 3
AFX344 ปฏิบัติการแอนิเมชัน 4
 AFX345 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 3 3
 AFX346 การซ้อนภาพสำหรับงานวิชวลเอฟเฟกต์ 3 3
AFX347 ปฏิบัติการวิชวลเอฟเฟกต์ 4 4
DGA211 การวาดภาพสิ่งมีชีวิต 3
SDM299 ประสบการณ์ทำงาน 3
 
หมวดวิชาเลือกเสรี  
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ หรือเลือกศึกษาจากรายวิชาใดๆที่เปิดสอนในคณะหรือรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมระดับปริญญาตรีหรือตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร      
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SDM231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล 3
SDM232 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 3
SDM331 การตลาดเพื่อธุรกิจดิจิทัล   3
SDM332 การระดมทุนเพื่อธุรกิจดิจิทัล 3
SDM431 ภาพลักษณ์ผู้ประกอบการใหม่สำหรับธุรกิจดิจิทัล  3

รายละเอียดการเรียน           
ปี 1: ปูพื้นฐานและฝึกทักษะทางด้านศิลปะทั้งในแบบดั้งเดิม (วาดด้วยมือ)และแบบดิจิทัล (วาดในคอมพิวเตอร์) เช่น วาดเส้น ดิจิทัลเพ้นท์เบื้องต้น การถ่ายภาพ เป็นต้น


UploadImage

ปี 2 : เริ่มเลือกสายที่จะเรียนระหว่างแอนิเมชันกับวิชวลเอฟเฟกต์ ซึ่งมีการเรียนวิชาพื้นฐานด้านการผลิตด้วยกัน เช่น สตอรี่บอร์ด การออกแบบ Pre production ในขณะที่จะมีรายวิชาที่เพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละสายโดยตรง เช่น 2D AnimationและAnatomy สำหรับสายแอนิเมชัน และ พื้นฐานการถ่ายทำวิชวลเอฟเฟกต์ และการ Composite สำหรับสายวิชวลเอฟเฟกต์

UploadImage
UploadImage

ปี 3 : เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่โลกของการทำงานจริงด้วยโปรเจคท์แอนิเมชัน หรือโปรเจคท์หนังสั้นผสมเทคนิคพิเศษ ภายในระยะเวลา 1 เทอม และการฝึกงานภาคฤดูร้อน (สำหรับนักศึกษาไม่เลือกสหกิจ)

UploadImage

ปี 4 : โครงงานจบการศึกษาในรูปแบบแอนิเมชันขนาดสั้น หรือหนังสั้นผสมเทคนิคพิเศษ (สำหรับนักศึกษาไม่เลือกสหกิจ) หรือฝึกงานสหกิจศึกษาและโครงงานจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาเลือกสหกิจ)

UploadImage
 

UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม #สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนแอนิเมชั่น ที่ไหนดี #คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น #เรียนแอนิเมชั่น จบมาทำงานอะไร #วิชวลเอฟเฟกต์ #แอนิเมชั่น วิชวลเอฟเฟกต์

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ อาชีพที่บัณฑิตสามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษามีหลากหลายสาขา เช่น
- Visual Effects Artist ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์
- Visual Effects Compositor ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง (Live Action) กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ (CGI)
- 3D SLR Artist ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและการสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ
- 3D Modeller นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ
- Technical Director ผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตได้ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์และวิชวลเอฟเฟกต์สำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพเลือกคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น การวาดสตอรี่บอร์ด การออกแบบตัวละครและฉาก การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม 3 มิติและ 2 มิติ เป็นต้น
2.กลุ่มวิชาชีพเลือกวิชวลเอฟเฟกต์ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดในคลิกที่ไฟล์ด้านล่างเพื่ออ่านการ์ตูนประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้


View 14326