หลักสูตร/สาขา

ดิจิทัลอาร์ตส์

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบงานศิลปะ ในรูปแบบของจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรม เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การออกแบบโมเดล แบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และงานศิลปะในเกม เป็นต้น

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์กัณยาวีร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Arts และ 3D Animation โดยมีประสบการณ์ทำงานจากการเป็นนักแอนิเมเตอร์ (animator) ให้กับบริษัทแอนิเมชั่นชั้นนำของประเทศไทย ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ การ์ตูนซีรี่ส์ 3D animation ออกอากาศ เช่น เรื่อง ปังปอนด์ ตัวจิ๋วหัวใจฮีโร่ และเรื่อง พ่อค้าจิ๋วหัวใจเกินร้อย เป็นต้น และงานโฆษณา เช่น โฆษณาสาหร่ายตรา เถ้าแก่น้อย เป็นต้น

อาจารย์กัณยาวีร์ ได้รับรางวัลศิลปนิพนธ์ดีเด่น ปี 2551 และได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนตัวอย่าง ในงาน “มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1” นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัล คือ รางวัลที่ 2 ประเภท Short Animation เรื่อง “Chicken Break” และ ประเภท Series เรื่อง “Pillow mon” ในงาน Asia Animation Award 2010 โดยร่วมกับทีมงาน วิธิตา แอนิเมชั่น
มีความเชี่ยวชาญด้าน ประติมากรรม การออกแบบ งานตกแต่ง และ องค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานทาง ประติมากรรม อาทิเช่น -Assistant แกะสลักหินทราย อนุสรณ์ สถานพลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ จ.นครราชสีมา -ปั้นหุ่นติดตั้ง จิปาถะภัณฑ์ บ้านคูบัว จ.ราชบุรี -ปั้นหุ่นติดตั้ง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง RIPLEY พัทยา จ.ชลบุรี-ประติมากรผู้ช่วยปั้น อนุสาวรีย์ พระยาจักรี จ.พิษณุโลก
ผลงานทางวิชาการ ร่วมแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิเช่น -แสดงผลงาน thesis นักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ หอศิลป์ ม.ศิลปากร – Cerficate of the Olympic art and sport contest 2008 -แสดงงานประติมากรรมของสโมสรโรตารี่ กรุงเทพ – ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่9 2552 หอศิลป์เจ้าฟ้ากรุงเทพ -ทรรศการ โฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลเลอเรียเป็นต้น นอกจากนี้ยัง อาจารย์ วิชัย ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษของ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาโท: ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี: ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์ภานุวัฒน์ มีความเชี่ยวชาญใน ด้านศิลปะภาพพิมพ์ การออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบศิลป์ โดยมีผลงานที่ได้รับการจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศมากมาย อาทิเช่น The 14th International Biennial Print Exhibition2010, Taiwan, The 2thBongkokTriennale Print and Drawing Exhibition2009, Thailand, The “Iosif” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition2009, Romania, International Mini Print Tetovo2008, Macedonia, The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints2008, Japan, The 14th International Print Biennial Varna2007, Bulgaria, International Print and Drawing Exhibition2003, Thailand, The 4th Egyptian International Print Triennial2003, Egypt, International Triennial of Graphic Art Bitola2003, Macedonia แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48,49,53,54,55,56

อาจารย์ภานุวัฒน์ได้รับรางวัลทางวิชาชีพจากผลงานมากมาย ได้แก่ “Three Equal Awards” The 15th International Print Biennial Varna2009, Bulgaria, รางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุน โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2553 ครั้งที่ 56, รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 2550 ครั้งที่ 53, รางวัลพิเศษ การแสดงงานศิลปกรรมโตชิบา “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 19 เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ภานุวัฒน์ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น จิตรกรรม การออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ New Media Art และงาน Installation Art โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเขียนหลักสูตรและวางแผนการสอนในบางรายวิชาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อีกด้วย

อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลังจากนั้นได้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze เมือง Florence ประเทศ Italy ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็น Art Academy แห่งแรกของยุโรป อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2556

ในปี 2552 และ 2553 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 และ รางวัลสนับสนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลที่ 1 จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 นอกจากการแสดงงานในประเทศแล้ว ยังได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงและแสดงงานศิลปะนานาชาติที่ประเทศ USA, Spain, Germany, Netherland, Romania, Italy, Belgium, Bulgaria, Lithuania, Poland, Canada, Uruguay, Macedonia, Portugal, Mexico, Brazil, Japan, Korea, Taiwan, China, Bosnia, Malaysia, Pakistan.

ล่าสุดในปี 2556 ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ โคลัมเบียเข้าร่วม Ping Pong Project ร่วมกับศิลปินจากประเทศโคลัมเบีย แสดงงาน Restless 2 ที่ Cavin-Morris Gallery, NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานระหว่างศิลปินไทยและเกาหลี ที่ Gallery Jireh ที่ประเทศเกาหลี โดย Dr. Brian Curtin เป็น Curator นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่มอาทิเช่น One World One Art และ Re Imagine ของสำนักพิมพ์ Artnow International Corporation ซึ่งวางขายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
2004 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2006 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2009 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ กลุ่ม "Paper wars"
2012 ร่วมแสดงงานนิทรรศการ กลุ่ม "SPACE"
2013 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์บรูพา
2013 ร่วมแสดงงานนิทรรศการภาพพิมพ์ "Mini Print"
2014 ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั่งที่ 56
2014 งานแสดงงานนิทรรศการแสดงงานวิทยานิพนธ์
2016 งานแสดงนิทรรศการ กลุ่ม EXODUSK
2563 - วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
- วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง
- Workshop D.I.Y สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ณ พิพิธภณฑ์อัญมณีและเครื่องเครื่องประดับ G.I.T สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเเละเครื่องประดับแห่งชาติ

2562 - รางวัลชมเชย 'ผลิตภัณฑ์สีน้ำธรรมชาติจากดินขาวระนอง' โครงการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของคนรุ่นใหม่ Young OTOP ล้ำสมัยหัตถศิลป์ไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรม

2561- นิทรรศการกลุ่ม 'Tri-Corner' ณ หอศิลป์ธนาคารกรุงไทย ธนากรุงไทยสาขาเยาวราช

2560 - นิทรรศการเดี่ยว 'Gloomy Mind สภาวะสีหม่น' ณ People Gallery หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร BACC

2558 - เข้าร่วมโครงการดาวเด่นบัวหลวง101 ครั้งที่8 ณ หอศิลป์สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-รางวัลดีเด่น การแข่งขันโครงการดาวเด่นบัวหลวง101 ครั้งที่8 ณ หอศิลป์สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
-ทุนการศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ดิจิทัลอาร์ตส์

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดิจิทัลอาร์ตส์)
ศป.บ. (ดิจิทัลอาร์ตส์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Arts)
B.F.A. (Digital Arts)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน         93 หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ     21 หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ 41 หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก 31 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี         15 หน่วยกิต
  รวม 138 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ กลุ่มรายวิชาเกี่ยวกับความรู้รอบตัวเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ เช่น กลุ่มภาษา กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ กลุ่มคณิตและวิทยาศาสตร์  
2. หมวดวิชาเฉพาะ เป็นวิชาของสาขาโดยตรงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้            
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ คือ กลุ่มรายวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะทางด้านศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นเบื้องต้น ส่วนใหญ่อยู่ในรายวิชาของชั้นปีที่ 1 เช่น การวาดเส้น การใช้สี การถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น                                   
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ คือ กลุ่มรายวิชาเฉพาะของสาขาที่เป็นพื้นฐานด้านการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและความรู้ทางศิลปะพื้นฐานสู่การสร้างเป็นผลงานดิจิทัลอาร์ตส์โดยใช้สื่อต่างๆที่ได้เรียนมา เช่น การวาดภาพดิจิทัล การออกแบบฉากและการออกแบบตัวละคร การปั้นงานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานโมชั่นกราฟิกสำหรับงานดิจิทัลอาร์ตส์ การเรียนสื่อทางศิลปะและทฤษฏีทางศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพในสาขาวิชา
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก คือ กลุ่มรายวิชาเพื่อสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะของวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะเฉพาะที่นักศึกษาสนใจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี คือ กลุ่มรายวิชานอกเหนือจากในหลักสูตรที่สามารถเลือกเรียนได้อย่างอิสระ โดยจะเลือกเรียนวิชาของสาขาอื่นในคณะเดียวกัน หรือรายวิชาของคณะอื่น


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่น 
สร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์
ทุกรูปแบบเพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) และการออกแบบ Concept Art สำหรับเกมส์ เป็นต้น


มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่ทันสมัย
ในระบบ Professional เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกคน ให้ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 


UploadImage

เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง" อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์


UploadImage

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย
โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจัทล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น

สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก ดิจิทัลอาร์ตส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลอาร์ส์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างสรรค์งานในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) การวาดภาพประกอบ (Illustration) และศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) เป็นต้น
-  กลุ่มวิชาชีพเลือก มีเดียอาร์ตส์  
   ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยสื่อมัลติมีเดีย โดยไม่จำกัดรูปแบบ เช่น จิตรกรรมดิจิทัล (Digital Paint) ประติมากรรมดิจิทัล (3D Sculpture) ศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Motion Arts) ตลอดจนศิลปะภาพถ่าย (Photo Arts) ศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) และศิลปะสื่อ (Media Arts) เป็นต้น


UploadImage
 
 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลมีเดีย ศรีปทุม #สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ดิจิทัลอาร์ต ศรีปทุม #คณะดิจิทัลอาร์ต มีที่ไหนบ้าง #ดิจิตอลอาร์ต มีที่ไหนบ้าง 

ดิจิทัลอาร์ตส์

1) ศิลปินเชิงแนวคิด
2) นักเขียนภาพประกอบ
3) ศิลปินนักออกแบบโมเดล 3 มิติ
4) ผู้กำกับศิลป์
5) ศิลปินแนวดิจิทัล
6) ศิลปินสำหรับงานพื้นผิวเพื่องาน 3 มิติ
7) นักตัดต่อและลำดับภาพ
8) ผู้กำกับหนังอิสระ
9) นักตัดต่อหนัง
10) นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
11) นักออกแบบสร้างสรรค์งานอิสระ ฯลฯ

ดิจิทัลอาร์ตส์

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพเคลื่อนไหวด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น การวาดรูปแบบ Digital Paint การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) และการวาดภาพประกอบ (Illustration) เป็นต้น


View 120833