การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

นักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ

จุดเด่น

เรียนรู้การออกแบบสื่อดิจิทัล ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ เช่น แอปพลิเคชัน (Application) เว็บไซต์ (Web Site) อินสตอลเลชัน (Installation) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) ดิจิทัลแม็กกาซีน (Digital Magazine) รวมถึงการพัฒนาเกม ซึ่งจะเรียนรู้การออกแบบเกม (Game Design) การออกแบบวิธีการเล่นเกม และการเขียนโปรแกรม (Game Programming) และการพัฒนาเกมหรือแอปพลิเคชัน เพื่อธุรกิจดิจิทัล (Tech Startup)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมกราฟิก
- นักพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
- นักออกแบบเกม หรือวิธีการเล่นเกม
- ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)

ศป.บ. (การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Interactive and Game Design)
B.F.A. (Interactive and Game Design)

 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ใส่จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด) หน่วยกิต
ก.
ข.
ค.
0
0
0
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน    
ก.
ข.
ค.
   
หมวดวิชาเลือกเสรี    
ก.
 
   
รวม    
ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)
มีรายละเอียดหลักสูตรแบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่
- กลุ่มวิชาชีพเลือกอินเทอร์แอคทีฟ
  ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อการเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น


UploadImage


- กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม
  เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่นเกม เป็นต้น

มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge
มีห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง


UploadImage

เน้นการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัล
ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น มิวเซียมสยาม


UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ  
- Interactive Programmer
  โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิก
- Web Developer
  นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน 
- Web Designer
  นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
- Game Designer
  นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม (Gameplay)
- Concept Artist for game
  ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น


UploadImage

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบสื่อสาร การออกแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Media) โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟสร้างสรรค์ผลงานให้แก่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศมากว่า 10 ปี และเคยได้รับรางวัลด้านการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ Best in the Show Cleveland ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2003 นอกจากนี้ยังเคยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์นักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์พิเศษ มหาิวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี อีกด้วย

วุฒิการศึกษา:
ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy Design Arts
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

ปริญญาโท: Master of Arts
School of Visual Communication Design, Kent State University, USA

Post-Undergraduate:
School of Art, (Communication Design), University of North Texas, USA

ปริญญาตรี: Bachelor of Education (Art Education)
Division of Art Education (Honors), Srinakharinwirot University, Mahasarakham
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาเว็บไซต์ CSS Technology และ Photoshop สำหรับงานออกแบบ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรเครือข่ายและวิศวกรระบบให้แก่หน่วยงานในสหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับสถาบันเน็ตดีไซน์ และเคยได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการออกแบบเว็บไซต์จากสถาบันดังกล่าว

ปัจจุบันอาจารย์นภนต์ เป็นอาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูงให้แก่สถาบันเน็ตดีไซน์ด้วย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ณัฐกมล ถุงสุวรรณ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมัลติมีเดียและ 3D Animation โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบ นักแอนิเมเตอร์ ให้แก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และแอนิเมชั่นในประเทศไทยกว่า 10 ปี ตัวอย่างผลงานที่เป็นที่รู้จัก อาทิเช่น การออกแบบกราฟิกในละครเรื่องต่างๆ ของบริษัท ดาราวิดีโอ และ ดีด้า การ์ตูน 3D Animation เรื่อง สุดสาคร ขวานฟ้าหน้าดำ รามเกียรติ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานด้านการออกแบบเว็บไซต์ให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ อีกหลายแห่ง

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
บริษัท ชื่อไทย.คอม Software Developer , Web Programmer
บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด SA ( System Analysis )
โรงเรียน CodeArt School เจ้าของกิจการ
บริษัท ปลาปิ้งสตูดิโอ จำกัด เจ้าของกิจการ
บริษัท MSeed.asia Head UI Developer
อาจารย์ประจำสาขาอินเทอร์แอคทีฟและเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บริษัท CaniWOW Co-Founder
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Visual Basic 6.0
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Flash Multimedia , Flash Actionscript
i-design.ac.th บรรยายหัวข้อ Flash Actionscript
จัดตั้งตั้งโรงเรียน CodeArt School (โรงเรียนคอมพิวเตอร์ศิลปะรัชดาภิเษก)
นิตยสารคอมพิวเตอร์ CG+ เขียนบทความ Flash Workshop ประจำทุกฉบับ
อาจารย์พิเศษอบรมเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
อบรมหลักสูตร Flash Actionscript E-Learning อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อบรมนักศึกษาหลักสูตรวิชา วารสารศาสตร์มัลติมีเดีย Provision Publishing
เขียนหนังสือ Flash Game Workshop โครงการ Thailand SME Expo 2012,จัดโดย สสว.
บรรยายหัวข้อ แอปพลิเคชั่นช่วยการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
บรรยายหัวข้อ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำงานจริง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บรรยายหัวข้อ Game Developement โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
อบรมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อบรมนักศึกษาหลักสูตรวิชา Computer Game Developement