การออกแบบกราฟิก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้
การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึง
เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์

จุดเด่น

เปิดอนาคตสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ในดิจิทัลเอเจนซี่ และกราฟิกเฮ้าส์ ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา ออกแบบ e-Magazine ออกแบบ Info Graphic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์
- นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ
- ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว
- นักออกแบบกราฟิก
- ผู้กำกับศิลป์
- ช่างภาพ

รายละเอียด

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)
ศป.บ. (การออกแบบกราฟิก)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)
B.F.A. (Graphic Design)

 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
UploadImage
UploadImage


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 


จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ รวมไปถึง เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทำเว็บไซต์ เช่น การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับ เว็บไซต์ เป็นต้น 

UploadImage

รูปแบบการเรียนการสอนของสาขาประกอบด้วยหลักการดังนี้
เรียนกับมืออาชีพ
"เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์" จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

เน้นการออกแบบงานกราฟิก
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล  ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์  การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น


UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
1. Interactive Designer 
   นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design ผู้ออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
2. Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว
3. Motion Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
4. Photographer
    ช่างภาพ
5. Creative
    นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
6. Art Director
   ผู้กำกับศิลป์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 
7. Creative Director
    ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

 

 

คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย

อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์ มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะภาพพิมพ์ วาดเส้น จิตรกรรม การออกแบบ องค์ประกอบศิลป์ New Media Art และงาน Installation Art โดยได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในหลายมหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการเขียนหลักสูตรและวางแผนการสอนในบางรายวิชาที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อีกด้วย

อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลังจากนั้นได้รับทุนรัฐบาลอิตาลี ไปศึกษาที่ Accademia di Belle Arti di Firenze เมือง Florence ประเทศ Italy ซึ่งสถาบันแห่งนี้เป็น Art Academy แห่งแรกของยุโรป อาจารย์เกรียงไกรจบปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2556

ในปี 2552 และ 2553 ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55 และ รางวัลสนับสนุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม รางวัลที่ 1 จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 นอกจากการแสดงงานในประเทศแล้ว ยังได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงและแสดงงานศิลปะนานาชาติที่ประเทศ USA, Spain, Germany, Netherland, Romania, Italy, Belgium, Bulgaria, Lithuania, Poland, Canada, Uruguay, Macedonia, Portugal, Mexico, Brazil, Japan, Korea, Taiwan, China, Bosnia, Malaysia, Pakistan.

ล่าสุดในปี 2556 ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศ โคลัมเบียเข้าร่วม Ping Pong Project ร่วมกับศิลปินจากประเทศโคลัมเบีย แสดงงาน Restless 2 ที่ Cavin-Morris Gallery, NYC ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงงานระหว่างศิลปินไทยและเกาหลี ที่ Gallery Jireh ที่ประเทศเกาหลี โดย Dr. Brian Curtin เป็น Curator นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่มอาทิเช่น One World One Art และ Re Imagine ของสำนักพิมพ์ Artnow International Corporation ซึ่งวางขายในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1998
อาจารย์อาคม มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบกราฟิก เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นนักออกแบบกราฟิก ครีเอทีฟ ผู้กำกับศิลป์ และช่างภาพกว่า 10 ปี โดยเคยร่วมงานกับสถาบัน Net Design และ เอ็กแซ็กท์ จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกหลายแห่ง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชากราฟิก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2555-2558 : อาจารย์พิเศษ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2549-2551 : Satin Textiles Co., Ltd., Officer in Material Preparation section
fabric Develop division.

วุฒิการศึกษา:
ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ2
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2000
• ตําาแหน่งกราฟิกดีไซน์
บริษัทโพเอทไลน์ จําากัด (Poet Line Co., Ltd.)
• ตําาแหน่งอาร์ตไดเร็กเตอร์
บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จําากัด (Sangsanbooks Co., Ltd.)
• อาจารย์พิเศษ(สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
• ตําาแหน่งกราฟิกดีไซน์(อิสระ) 2543-2545 2545-2554บริษัทบิสซี่เดย์ จําากัด (Busy-day Co., Ltd.)
บริษัทเลซี่เดย์ จําากัด (Lazy-day Co., Ltd.)
• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2554-ปัจจุบัน • ตําาแหน่งกราฟิกดีไซน์(อิสระ)
บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จําากัด (Sangsanbooks Co., Ltd.) บริษัทนานมีบุ๊คส์ จําากัด (Nanmeebooks Co., Ltd.) บริษัทธิงค์บียอน จําากัด (Think Beyond Co., Ltd.) บริษัทแสงดาว จําากัด (Saengdao Co., Ltd.) บริษัทมีเดียอินเทลลิเจนซ์เทคโนโลยี จําากัด (Mitmedia.,Co.Ltd.)
• ตําาแหน่งอาร์ตไดเร็กเตอร์สําานักพิมพ์ทูแชร์ (toshare publishing) ในเครือบริษัทเพชรประกาย จําากัด
• อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาศิลปกรรม (ดิจิทัลอาร์ต) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
- เมษายน 2548 : ทำงานด้านออกแบบกราฟฟิค และ Visual Merchaindise ให้กับแบรนด์ SHANGHAI TANG และ KOOKAI
ซึ่งเป็นแบรนด์ . นำเข้าในเครือบริษัทมณียา กรุ๊ป ทำงานกราฟฟิค สื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ และดูแลเรื่องการจัดหน้าร้าน
จัดดิสเพลย์สินค้าทั้งหมดภายในร้าน
- มิถุนายน 2549 : Production Design ทำงานด้านการออกแบบนิทรรศการ และ Event ให้กับบริษัท Indy organizer จำกัด
- ตุลาคม 2550 : Production Design ทำงานด้านการออกแบบนิทรรศการ และ Event ให้กับบริษัท We Are Presentation
- มกราคม 2552 : Graphic Design ทำงานด้านการออกแบบกราฟฟิคในบริษัท จับใจ จำกัด ซึ่งเป็น Agency โฆษณา
- พฤษภาคม 2553 : Product Design ทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระดาษในเครือบริษัท Double A (1991 ) จำกัด ( มหาชน )
ดูแล งานด้านการออกแบบกราฟฟิคสำหรับสินค้าในกลุ่มเครื่องเขียนของแบรนด์ Double A
- พฤษภาคม 2556 : Designer และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Cozy Cottage
- มกราคม 2559 : อาจารย์ประจำ ภาควิชากราฟฟิคดีไซน์ คณะดิจิทัล มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม