ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะเลิศ M Channel Mascot Contest

รางวัลชนะเลิศจากการประกวด M Channel Mascot Contest
นายจักรก
ฤษ บูรณคุณามณี
นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิ
ก ชั้นปีที่ 3
view: 296 shares: