ข่าว/กิจกรรม

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สนช. มุ่งผลิตสื่อดิจิทัล

        คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตสื่อดิจิทัล รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านวิชาการและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อดิจิทัล ซึ่งมีการพัฒนาผลิตสื่อดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและมีผลงานด้านการผลิตสื่อดิจิทัลเป็นที่ประจักษ์ในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์
     นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดทำสื่อดิจิทัล ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
     โดย นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ สมาชิก สนช. ในฐานะรองประธานกรรมการเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร สนช. กล่าวว่า คณะกรรมการมุ่งหวังให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสถานีโทรทัศน์และสภาไอพีทีวี 1 จึงได้พิจารณาเห็นถึงกลยุทธ์ในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ
     ขณะที่ประธาน สนช. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลมีผลต่อชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งเทคโนโลยีจะเชื่อมโยงทุกคน ทำให้เกิดการพัฒนาหลายมิติ ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สังคมจะได้เรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

view: 23 shares: