ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก Pop up มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก Pop up มหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ วัชริยาภรณ์ ธรรมวงค์ 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 112 shares: