ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก E-mag อาหารผู้สูงอายุ

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก E-mag อาหารผู้สูงอายุ
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ธนัญญา คำทอง 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม UploadImage
view: 68 shares: