ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก Book Design

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก Book Design
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ พรพิรัตน์ ปัญญะสังข์ 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 26 shares: