ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก หนังสือภาพฮินดู

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก หนังสือภาพฮินดู
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ สุภาวดี วังหล่อ 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 19 shares: