ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก Branding Design Project More Milk

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก More Milk 
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ แพรไพลิน ศิลปพรหมมาศ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 41 shares: