ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก Motion พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก Motion พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ชญานนท์ สุขเลา 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
UploadImage
view: 39 shares: