ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก สำนวนไทยที่คล้ายสำนวนฝรั่ง

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก สำนวนไทยที่คล้ายสำนวนฝรั่ง
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ภารดร กัลโห 
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 39 shares: