ผลงานและรางวัล

Thesis Graphic Design โครงการออกแบบกราฟิก INTERACTIVE วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบกราฟิก INTERACTIVE วิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ ปณิดา จุ้ยสวัสดิ์
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมUploadImage
view: 26 shares: