ผลงานและรางวัล

Motion Graphic Design Project Fomo Jomo เสพออนไลน์ สุขออฟไลน์

ผลงานออกแบบ
โครงการออกแบบMotion Graphic Design Project Fomo Jomo เสพออนไลน์ สุขออฟไลน์ 
ผลงานศิลปนิพนธ์ของ บุษยา ขินแก้ว
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
view: 34 shares: