ข่าว/กิจกรรม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทั

UploadImage

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อรับรองผลการจัดมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน (เกม) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
จากความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาแอนิเมชัน (เกม) จำนวน 3 อาชีพ ได้แก่ อาชีพนักออกแบบศิลปะ​เกม (Game Artist) อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักพัฒนา​โปรแกรมเกม (Game Programmer) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล
 
ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณะรับรองมาตรฐานอาชีพโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และผลการทดลองเครื่องมือประเมิน ซึ่งจะนำไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานอาชีพต่อไป
view: 341 shares: