ข่าว/กิจกรรม

แผนการจัดการความรู้ของคณะดิจิทัลมีเดียประจำปี การศึกษา 2561 (Knowledge Management)

UploadImage

แผนการจัดการความรู้คณะดิจิทัลมีเดียประจำปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะดิจิทัลมีเดียมหาวิทยาลัยศรีปทุม

แผนการจัดการความรู้นี้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบการจัดการความรู้สำหรับคณะดิจิทัลมีเดียโดยเฉพาะระบบการจัดการความรู้นี้พัฒนาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและกิจกรรมต่างๆของคณะโดยเน้นที่การให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากความรู้และการบริหารความรู้อีกทั้งการดำเนินการในส่วนของการจัดการความรู้นั้นต้องไม่กลายเป็นภาระที่เพิ่มมากขึ้นกับบุคลากรและองค์กรด้วยดังหลักการที่ว่า“การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร”

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้
การนำระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสร้างและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้ง 5 สาขาในคณะ ได้แก่ 2D Animation, 3D Animation, Motion Graphics Character Design, Game Programming ,Game Design ,Digital Arts, Computer Graphic, Interactive Design, Visual Effects ทั้งในรูปแบบความรู้ช่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวแต่ละคน ที่ได้จากประสบการณ์ การเรียนรู้ เป็นความรู้ที่อาจจะเป็นความสามารถเป็นทักษะส่วนตัวที่จะถายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ลำบาก เช่นทักษะในการทำงานฝีมือต่างๆ
การคิดวิเคราะห์ปัญหา และความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีการเก็บรวบรวม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือ ตำรา การจัดการความรู้ของคณะดิจิทัลมีเดียจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้มาจากแหล่งความรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะ ทั้งที่อยู่ในตัวบุคคล และที่เป็นเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในคณะสามารถเข้าถึงความรู้และนำความรู้นั้นมาพัฒนาตนเองต่อได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ทางคณะกำหนดไว้โดยให้ความสำคัญใน 4 ประการ คือ การจัดเก็บความรู้ (KnowledgeAssets) การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing) การนำความรู้ไปปฏิบัติ (Knowledge Implementation) และการบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration)
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้คณะดิจิทัลมีเดีย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ shorturl.at/dsBQS

view: 223 shares: