ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวาดภาพและออกแบบ

Art & Design Lab เป็น common area สำหรับให้นักศึกษาฝึกพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลงานเชิงสร้างสรคคืต่างๆ ต่อไป
view: 171 shares: