ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางความคิด (THINK Lab)

THINK : Technology Human Intelligence Network Knowledge ห้องปฏิบัติการแห่ง “ความคิด” จุดเริ่มต้นของผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับเราสอนวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ จุดประกาย ความคิด และพัฒนาความคิดให้เป็นจริง
view: 452 shares: