คณบดี ดร. กมล จิราพงษ์

 

UploadImageผศ.ดร. กมล จิราพงษ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยประสบการณ์การออกแบบสถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3 มิติตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานของ ผศ.ดร. กมล ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล และจัดแสดงในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3d graphics magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และการได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition ปี 2001

เมื่อกลับมายังประเทศไทย ผศ.ดร. กมล ได้มีโอกาสทำงานเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและจัดทำรายงานอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย ด้านแอนิเมชั่นและเกม ปี 2550-2552

ปัจจุบัน ผศ.ดร. กมล ดำรงตำแหน่งคณะทำงานโครงการ Thailand Planet ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นกรรมการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติสาขาซอฟต์แวร์  

วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก: Ph.D. (Architecture and Digital Design)
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA
ปริญญาโท: Master of Architecture
Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA
ปริญญาตรี: สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัท อาร์คินเดส จำกัด, กรุงเทพฯ(2546 – ปัจจุบัน)
ตำแหน่ง: กรรมการผู้จัดการ / หัวหน้าทีมออกแบบ

Skidmore, Owings & Merrill LLP, Chicago, Illinois, USA (2542-2545)
ตำแหน่ง: สถาปนิก 

B+A Engineers Ltd, Chicago, Illinois, USA (2541-2542)
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาทางสถาปัตยกรรม 

รางวัลที่ได้รับ :

Best Presentation Award, CAADRIA2003 จาก CAADRIA 2003

 

Second Place Award จาก TAACLL ( The Arts Alliance Center at Clear Lake), Science and Technology Digital Arts Competition 2001, USA

 

The Certificate of Merit, Excellence in the Study of Architecture; จาก Henry Adams Certificate 1997, Chicago, IL, USA

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :

กรรมการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติสาขาซอฟต์แวร์ สำนักนายกรัฐมนตรี/คณะทำงานโครงการ Thailand Planet หน่วยงานบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักนายกรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาด้านวิชาการ (การออกแบบและจัดแสดง – Exhibition & Interactive Media Design) หน่วยงาน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์/กรรมการ หน่วยงาน สมาคมผู้สนใจด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก กรุงเทพฯ BANGKOK ACM SIGGRAPH/ที่ปรึกษา สมาคมนักพัฒนาเกมนานาชาติ กรุงเทพฯ (International Game Developer Association (IGDA), Bangkok Chapter)