สารจากคณบดี

คณะดิจิทัลมีเดียได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (Thailand Digital Content Industry) ที่กาลังพัฒนาและขยายตัวสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง

ดิจิทัลคอนเทนท์ คือ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ถูกจัดทำและสื่อสารผ่านกระบวนการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี

ความต้องการดิจิทัลคอนเทนท์มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ได้ถูกผลิตขึ้น และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นวิดีโอเกม เป็นต้น

การได้รับความนิยมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้เกิดความต้องการของเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นจำนวนมาก ในทางธุรกิจ ความสาคัญของเนื้อหาที่น่าสนใจที่ผลิตในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนท์นี้มีมูลค่ามหาศาล เมื่อชิ้นงานใดได้รับความนิยมก็จะสามารถเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้ทั่วโลก ไม่เฉพาะในประเทศของตนเองเท่านั้น

ด้วยความเข้าใจการผลิตชิ้นงานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ของคณะดิจิทัลมีเดีย รวมถึงความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการต่างๆ สร้างสรรค์ให้คณะฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลคอนเทนท์ ทั้งด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ได้อย่างลงตัว

ความภูมิใจของเราคือ การได้เห็นบัณฑิตของคณะฯ ประสบความสาเร็จไปพร้อมกันกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทยที่กาลังเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์UploadImage
คณบดีคณะดิจิทัลมีเดียUploadImage