เกณฑ์ในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่คณะควรทราบ                 

  • รูปแบบตามหลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน ภาค 1/2563 << Click >>

1 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (สำหรับรายวิชาที่เลือกดำเนินการแบบคุณภาพสูงตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
3 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
4 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning สำหรับแผนวันอาทิตย์วันเดียว และรายวิชานอกแผน
  (Replacement & Super Replacement)

   รายวิชานอกแผน (Replacement)                               

  • ส่งแบบประเมินฯ Click >> bit.ly/631_RIS-003_Online  *กรุณาส่งแบบประเมินฯ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  

 

   รายวิชาแผนการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว (Super Replacement)     
สำหรับคณะ

สำหรับอาจารย์ผู้สอน


   SPU i-eBook