เกณฑ์ในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ ที่คณะควรทราบ                 

  • รูปแบบตามหลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอน ภาค 1/2563 << Click >>

1 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
2 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (สำหรับรายวิชาที่เลือกดำเนินการแบบคุณภาพสูงตามนโยบายมหาวิทยาลัย)
3 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
4 หลักเกณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning สำหรับแผนวันอาทิตย์วันเดียว และรายวิชานอกแผน
  (Replacement & Super Replacement)

   รายวิชานอกแผน (Replacement)                               

DOWNLOAD >>  OOE-RIS-003  ไฟล์ .pdf
DOWNLOAD >>  OOE-RIS-003  ไฟล์ .doc
          ส่งแบบประเมินฯ Click >> bit.ly/632_RIS-003_Online  *กรุณาส่งแบบประเมินฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564  

 

   รายวิชาแผนการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว (Super Replacement)     
สำหรับคณะ

สำหรับอาจารย์ผู้สอน


   SPU i-eBook                                                

 

¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>