ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ บุคลากรดีเด่น ม. ศรีปทุม ประจำปี 2560

UploadImage   UploadImage

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล e-Learning Coordinator and Content Developer ของสำนักฯ ที่ได้คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2560 ด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี ในการประชุมบุคลากรใหญ่ประจำปีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
 
UploadImage

คุณเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความรักในหน้าที่การงานและสถาบัน มีการพัฒนาตนเอง พัฒานางาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในโครงการทั้งประดับสถาบัน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ส่งผลให้การสนับสนุนคณาจารย์เชิงวิชาการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณเอกสิทธิ์ อภิสิทธิกุล และหวังว่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

UploadImage
view: 250 shares: