ข่าว/กิจกรรม

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด และบันทึกวีดีโอ งานเสวนา “อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance”

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด งานเสวนา

“อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance”

สดจากจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น.

จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (สธร.)

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้อง Convention 1 - 2 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

-------------

[Digital Park Thailand: Opportunities and Chances]
Keynote Speaker : 
คุณวิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

-------------

[อนาคตประเทศไทย กับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance]
ร่วมการเสวนา โดย
- คุณหิรัญญา สุจินัย : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
- คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ : นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
- ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี : General Secretary of National Digital Governance and Accountability
- ผศ.ดร.ธนา สุขวารี : คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี

-------------

สามารถรับชมผ่าน YouTube Live ได้ที่
https://youtu.be/oMt5DuqjYNU

เอกสารประกอบ
https://www.spu.ac.th/fac/informatics/th/content.php…

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.spu.ac.th/fac/ooe/th/content.php?cid=7200

 

ถ่ายทอดสดโดย สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT CENTER) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
OOE (www.spu.ac.th/fac/ooe)
- ศูนย์ไอซีที ม.ศรีปทุม (www.spu.ac.th/department/ictcenter)

 

view: 792 shares: