ข่าว/กิจกรรม

OOE บริการวิชาการ แก่ คณาจารย์โรงเรียน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

OOE News : Monday May 8, 2017

OOE บริการวิชาการ แก่ คณาจารย์โรงเรียน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส

8 พฤษภาคม 2560 สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ได้ จัดอบรม ให้แก่ คณาจารย์โรงเรียน โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ในโครงการ การเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โดยทางสำนักฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ Active Learning Tools และ แนะนำแหล่งการเรียนรู้ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และ คุณ รัฐพล อ้นบัณฑิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครังนี้

view: 350 shares: