ข่าว/กิจกรรม

OOE ต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูงานด้าน e-Learning

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ นำโดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักฯ ต้อนรับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูงานด้าน e-Learning การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ของ มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัย ต่อไป 
UploadImage UploadImage
UploadImage UploadImage
   
 
view: 114 shares: