รู้จักสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ ได้จัดตั้งขึ้นในเดือน มิถุนายน 2553 (อ้างถึง : มศป.0301/พิเศษ 8) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้มหาวิทยาลัยศรีปทุมก้าวสู่การเป็น  e-University  มีหน้าที่ ให้การสนับสนุนการดำเนินการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รองรับหลักสูตรออนไลน์จากคณะและวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในการขยายโอกาสการศึกษาไปยังกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในหลักสูตรปกติ เพื่อการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการสื่อสารไปยังหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีพันธกิจหลัก  5 พันธกิจ ดังนี้
 

1. e-Learning Infrastructure
จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning ที่เหมาะสมต่อการให้บริการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบของ Supplement, Complement และ Replacement
 

2.Production Unit
ผลิตสื่อการสอน e-Learning สำหรับคณะ/วิชาของมหาวิทยาลัย
 

3.Educational Technology, Academic and Technical Support in e-Learning
สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีด้าน e-Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย
 

4.Human Resource Development
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ e-Learning เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน
 

5. Research & Develop e-Learning Technology
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสอนผ่านระบบ e-Learning ที่เหมาะสมกับการใช้งานของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต